درسهایی از قرآن موضوع:   خطر بازگشت امت به جاهلیت

تاریخ آغاز:1393/7/17

تاریخ پایان:1393/7/23

   

1- بر اساس قرآن، عامل توطئه برادران یوسف علیه او چه بود؟

1) محبوبیت نزد پدر

2) محبوبیت نزد مردم

3) مظلومیت نزد مردم

2- سامری چگونه توانست قوم بنی اسرائیل را بت پرست کند؟

1) با دعوت و تبلیغ زبانی

2) با ساختم مجسمه طلایی

3) با تجمعات گسترده مردمی

3- قوم بنی اسرائیل در چه زمانی از حضرت موسی، خدا مجسّم خواستند؟

1) پس از آمدن از کوه طور

2) پس از گذشتن از رود نیل

3) پس از رسیدن به کشور مصر

4- واقفیه در کدام امام معصوم توقف کردند؟

1) امام کاظم(علیه السلام)

2) امام رضا(علیه السلام)

3) امام هادی(علیه السلام)

5- قرآن در آیه 190 سوره اعراف از چه کسانی شکایت می کند؟

1) کسانی که به عهد خود وفا نمی کنند.

2) کسانی که به فرزندان خود ظلم می کنند

3) کسانی که از ایمان به شرک می روند