درسهایی از قرآن موضوع:  آثار و برکات عزاداری

تاریخ آغاز:1393/8/1


تاریخ پایان:1393/8/7
 

«سؤالات مسابقه»

در سوره تکویر، خداوند از حق کدام مظلوم دفاع می کند؟ (امتیاز : 4)
دختر مشرک
دختر مؤمن
دختر پیامبر
2 - قرآن در سوره بروج، یاد چه کسانی را گرامی می دارد؟ (امتیاز : 4)
مؤمنانی که در جبهه شهید شدند
مؤمنانی که به دست دشمن اسیر شدند
مؤمنانی که به دست دشمن در آتش سوختند
3 - از نظر قرآن، شرط کمک به دیگران چیست؟ (امتیاز : 4)
فقر و نیاز
اسلام و ایمان
هر دو مورد
4 - مراسم سعی میان صفا و مروه، گرامیداشت خدمات چه کسی است؟ (امتیاز : 4)
حضرت ابراهیم
حضرت هاجر
حضرت اسماعیل
5 - رسول خدا برای چه کسی به مردم مدینه دستور عزاداری دادند؟ (امتیاز : 4)
حضرت خدیجه
حضرت زهرا
حضرت حمزه