درسهایی از قرآن موضوع: عزت در سایه اسلام


تاریخ آغاز:pasokhgar1393/9/06


تاریخ پایان:1393/9/12


برای مشاهده پاسخ به ادامه مطلب مراجعه کنید.


 همچنین می توانید با ارسال عدد 5رقمی "
31222" به شماره پیامک 3000114 در مسابقه پیامکی بصورت جداگانه شرکت کنید


هزینه استفاده از این پاسخ ها یک صلوات و  دادن یک نظر در غیر این صورت ما راضی نخواهیم بود


تاریخ آغاز:06 /9 /1393

تاریخ پایان 1393/9/12

 

 

همچنین می توانید با ارسال عدد  5 رقمی "31222" به شماره پیامک 3000114 در مسابقه پیامکی بصورت جداگانه شرکت کنید


هزینه استفاده از این پاسخ ها یک صلوات و  دادن یک نظر در غیر این صورت ما راضی نخواهیم بود «سؤالات مسابقه»

1- از نظر اسلام، بیان عیوب چه کسی جایز نیست؟

1) بیان عیوب خود
2) بیان عیوب دیگران
3) هر دو مورد

2- آیه 24 سوره مائده به کدام عامل ذلت اشاره دارد؟

1) ترس از دشمن
2) کفران نعمت
3) ظلم به دیگران

3- در سوره فجر، چه امری موجب از دست دادن نعمت شمرده شده است؟

1) ترک نماز و عبادت
2) ترک انفاق به محرومان
3) ترک امر به معروف

4- قرآن، عامل از میان رفتن تمدن قوم سبأ را چه می داند؟

1) رواج گناه و فساد
2) کفران نعمت های الهی
3) تنبلی و سستی مردم

5- آیه 78 سوره قصص به کدام عامل ذلت اشاره دارد؟

1) کسب ثروت
2) ترک انفاق
3) ترک تلاش

پاسخ :
31222
موضوع بحث تاریخ پخش صوت PDF ویدئو
عزت در سایه اسلام 1393/9/06