درسهایی از قرآن موضوع:  اخلاق استاد و شاگردی

درس هایی از قرآن 26/9/1394

 

درسهایی از قرآن با موضوع اخلاق استاد و شاگردی 26/09/94

 

تاریخ آغاز:1394/9/26

تاریخ پایان:1394/10/2